Leveringsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van United Media Online, handelend onder de naam Moz-Art.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Elke rechtsbetrekking tussen ons en de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden;
 • 1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard;
 • 1.3 Ook overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden;
 • 1.4 Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht;
 • 1.5 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen;

Artikel 2. Aanbiedingen

 • 2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 • 2.2 Indien de termijn van de geldigheidsduur van de aanbieding is verstreken, kunnen wij niet gehouden worden aan het in de aanbieding gestelde;
 • 2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs;

Artikel 3. Overeenkomsten

 • 3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand indien door de wederpartij een opdracht is verstrekt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Daarbij dient omschreven te zijn de naam, het adres en de woonplaats van de wederpartij, de datum van de opdracht, een omschrijving van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten en (eventueel) de naam (namen) van degene(n) die namens de wederpartij de opdracht verstrekt (verstrekken);
 • 3.2 Indien de wederpartij na het tot stand komen van de overeenkomst een wijziging wil aanbrengen ten aanzien van de te leveren zaken c.q. de aard van de te verrichten werkzaamheden of diensten, kunnen wij een schriftelijke bevestiging van de wijziging verlangen;

Artikel 4. Annuleringen

 • 4.1 Indien de wederpartij, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan hebben wij naar vrije keuze het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de wederpartij binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 50% van het bedrag van de opdracht;
 • 4.2 De in het vorige lid vervatte regeling geldt ook in geval de wederpartij weigert een zending bestelde zaken in ontvangst te nemen. Alsdan zullen aan de wederpartij tevens de eventuele (extra) vervoerskosten in rekening worden gebracht;

Artikel 5. Prijzen

 • 5.1 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs bepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle, na de datum waarop de aanbieding werd gedaan of de orderbevestiging werd verzonden, afgekomen wijzigingen in de kostprijs bepalende factoren (zoals prijsstijgingen van materialen of halffabricaten, verandering van lonen, wijzigingen in valutaverhoudingen, doch niet beperkt tot deze opsomming) aan de wederpartij door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien;
 • 5.2 Voor de berekening van de te betalen prijs is te allen tijde onze standaard prijslijst van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;
 • 5.3 Alle opgegeven of overeengekomen prijzen zijn inclusief omzetbelasting;tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
 • 5.4 De prijzen gelden, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen, per stuk;

Artikel 6. (Af)levering

 • 6.1 De door ons opgegeven (af)levertijden zijn steeds vrijblijvend en nimmer als fatale termijnen aan te merken; overschrijding daarvan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding der gesloten overeenkomst;
 • 6.2 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan, tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en en kosten.

Artikel 7. Transport

 • 7.1 Alle kosten van vracht (haal- en bezorgservice) en porti zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen;
 • 7.2 In geval van franco levering zullen wij steeds de goedkoopste wijze van verzending volgen, zulks te onzer beoordeling, tenzij tevoren anders is overeengekomen;

Artikel 8. Ruilen

 • 8.1 Geleverde zaken, materialen of halffabrikaten kunnen niet worden geruild;

Artikel 9. Niet toerekenbare niet-nakoming

 • 9.1 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd;
 • 9.2 Onder niet toerekenbare niet-nakoming wordt in ieder geval begrepen: oorlog, mobilisatie, onlusten, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, storingen in ons computernetwerk door derden, maatregelen van overheidswege, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabrikaten;
 • 9.3 Indien zich een situatie van niet toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden;
 • 9.4 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken;
 • 9.5 Wij hebben het recht ons ook op niet toerekenbare niet-nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare niet- nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn;

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • 10.1 Behoudens door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van door ons geleverde zaken, door ons gegeven adviezen, door ons verrichte werkzaamheden of diensten, vertraging in of achterwege blijven van leveringen, adviezen, werkzaamheden of diensten;
 • 0.2 Wij zijn bovendien niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de verkochte / geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze;
 • 10.3 Onverminderd het bepaalde in bovenstaande onderdelen van dit artikel, is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot schade die direct voortvloeit uit de afhandeling van de opdracht en dit tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken zaken;
 • 10.4 Indien wij een beroep zouden kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kunnen onze eventueel aangesproken werknemers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij;

Artikel 11. Vrijwaring

 • 11.1 De wederpartij verklaart bij het geven van een opdracht dat geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht(en) van derden, noch enig eigendomsrecht, noch dat de Auteurswet wordt overtreden;
 • 11.2 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot door ons, in opdracht van wederpartij, geleverde zaken of door ons verleende diensten;
 • 11.3 In geval uit de door de wederpartij verstrekte opdrachten financiële verplichtingen jegens de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij;

Artikel 12. Kosten

 • 12.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming / tekortkoming van de wederpartij zijn voor haar rekening;
 • 12.2 Ingeval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 100,00 bedragen;

Artikel 13. Gebruik

 • 13.1 Prijzen gelden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik (dus niet voor wederverkoop, download, distributie, of enig ander commercieel gebruik);

Artikel 14. Toepasselijk recht

 • 14.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn;